Vedlikehald av gravminne


Ein gravstein skal vere tilnærma vedlikehaldsfri i mange år. Problema oppstår ofte når folk gjer noko som påverkar gravsteinen.

Fleire tenner ljos på gravene. Dette er flott så lenge ein brukar tilpassa lamper og gravljos. Open flamme er verre, og faklar er slett ikkje bra. Det er  fordi sot og sprut av olje og talg trenger inn i porene på steinen og gjev misfarging som kan vere svært vanskeleg å få bort. I verste fall må steinen slipast ned for å bli fin att.

 

Kransar bundne opp med ståltråd er eit anna faremoment. Ståltråden vil ruste, og må difor ikkje vere i direkte kontakt med steinen, då rust vil føre til misfarging.

 

Upolerte gravsteinar bør vaskast ein gong i året. Bruk ein kost, f eks ein oppvaskkost, og vatn. Stålbørste må aldri brukast! Ein kan også bruke lett klorinvatn. Heile steinen kan vaskast, også gravpynten, men bokstavane bør ein vere forsiktig med.

 

Ein må vaske frå starten, før ein ser tendens til mose og algevekst. Får dette etablert seg, veks det inn i porene i steinen, og blir nesten umogeleg å bli kvitt.

(Dette er sjølvsagt ikkje noko problem dersom ein ynskjer at gravsteinen skal eldast med mose og grønske.)

 

Dei upolerte gravsteinane krev mest stell. For polerte steinar er det som regel nok å tørke over med ein fuktig klut. Desse tåler óg syra frå fugleskitt.

 

Felles for alle gravsteinar, polerte eller upolerte: Dei skal ikkje utsetjast for rust, sot eller stearin!

Kantsteinar må vere godt festa slik at dei ikkje løsner og kjem i grasklypparen!

 

Tilbake