Plassering av gravminne


 

Kyrkjegardsarbeider skal alltid tilvise rett plass for montering av gravminne. På ny gravstad vert gravminne plassert i bakkant av den første grava som er teken i bruk.

Ofte blir gravminne ståande på den eldste grava når festa grav blir teken i bruk. Ansvarleg for gravstaden kan sentrere gravminne dersom dette er ønskjeleg.

Tilbake