Aktuelt

Heldig vinnar

Me gratulerer Svanhild Misje som heldig vinnar av Kjeåsenmaleri.    Les mer...

No er det blitt tradisjon!

For  tredje gong har me feira Klimagudsteneste ved skulehuset på Bu. Fyrste gon...   Les mer...

Ungdomsgudsteneste

Rapport frå ungdomsgudstenesta Søndag var avslutning av kyrkjecamphelga vå...   Les mer...

Gudstenesteliste

Les meir om
Tilsette

I kyrkja finn du kyrkjekontoret som er samlingsstaden for alle oss som er tilsett i Eidfjord kyrkje.

Me har felles telefonnummer: 53 66 52 51

Opningstida på kontoret er måndag til torsdag frå 0800 til 1500.

Nedanfor finn du når kvar enkelt er å treffe

Sokneprest Bjørn Tore Sæle
Er prest i Eidfjord og Kinsarvik. I vekene frå måndag til torsdag finn du han oftast i Eidfjord (53 66 52 51) eller i Kinsarvik (53 67 15 40). Finn du han ikkje på kontoret, er han i gong med andre oppgåver. Då kan du prøve mobilnummer 45 03 50 84. Dette nummeret kan også nyttast dersom du må nå han utanom kontortid.
E-post: btos@online.no

 

Kyrkjeverje Irene Viveli
Er på kontoret måndag, tysdag, torsdag, samt annankvar fredag. Kyrkjeverja er dagleg leiar ved kyrkjekontoret.  
E-post: irviv@online.no

 

Kyrkjetenar og kyrkjegardsarbeidar Christian Bouvain
Jobber ute og inne frå måndag til torsdag og sørger for vedlikehald og stell av kyrkjer og kyrkjegardar. Han er også ansvarleg for brannsikring i kyrkja.
E-post: christian@eidfjordkyrkje.no

 

Diakon, barne- og ungdomsarbeidar Elise Lindtner Sæle
Jobber seint og tidleg heile veka, men har fri fredagar. Ho har småbarnskafe, barnekor, Bibelknøtter, leiarkurs og er ansvarleg for trusopplæringsprosjektet vårt. Elise er også klokkar når det er gudsteneste.
E-post: lindtnersaele@hotmail.com

 

Organist Kris Ulita
er musikalsk leiar i kyrkja. Han jobber 50% i Eidfjord og 50% i Odda. På vekedagene er han i Eidfjord tysdag og torsdag. 
E-post: rufsenis@gmail.com

 

Sekretær Tone Felle Nesheim
er i kyrkja tysdag og annakvar onsdag/fredag. Ho er poteta i staben, og hjelper til der det trengs.
E-post: tone@eidfjordkyrkje.no

Soknerådet

Val av nytt sokneråd vart gjort måndag 14.september 2015, og 13. oktober vart rådet konstituert. 
 
Sigrid Bu er leiar, og Hans Hellevang er nestleiar.

Medlemar i rådet:
Sigrid Bu, Hans Hellevang, Solveig Liseth Vik, Liv Bente Stakseng Rokne, Marte Seip og Kjellaug Enge.   Bjørn Tore Sæle er med som geisteleg representant.
Kommunen sin representant er Kari Tveit Hovland.
 
Varamedlemar:
Tor Bu
Jostein Hovland
Bjørg Målfrid Hereid
Tonje Guldbrandsen Skår
Torolv Lægreid

KVA GJER SOKNERÅDET?
Soknerådet har det overordna ansvaret for all drift av kyrkja. Soknerådet i Eidfjord tek seg av soknerådssaker, så vel som fellesrådssaker. Derfor vert arbeidsfeltet for medlemane i soknerådet både vidfemnande, allsidig og utfordrande.
 
Soknerådet har ansvaret for å utarbeida mål og planar for den kyrkjelege verksemda, og dei fastset politiske og prinsippielle vedtak som får innverknad på korleis kyrkja skal drivast.

 

Årsmelding 2016
Gjevarteneste

Eidfjord kyrkje ønskjer å vere ein naturleg del av dagleglivet:
• ein kyrkjelyd med yrande liv
• ein god stad å vere for vaksne, born, unge og eldre.
Me ønskjer å skape møteplassar med låg terskel der alle skal oppleve å bli sett og føle seg velkomne.

Kyrkja har mange ulike aktivitetar for ulike aldersgrupper, og då med størst vekt på born og unge. Noko av dette arbeidet får me støtte til, resten må me betale sjølve.

Ved å bli fast gjevar støtter du kyrkja sitt arbeid for  born og unge. Alle pengane som kjem inn frå gåver eller fast gjevarteneste går direkte til barne- og ungdomsarbeidet vårt. Du kan gi ei enkeltgåve eller inngå ein avtale om fast trekk kvar månad. Det faste trekket avtaler du med banken din.

BANKGIRO
Det vil liggja giroblankettar ved utgangsdøra i kyrkja.

VIPPS
Du kan vippse til Eidfjord kyrkje ( #127865)
(Må merkjast barne- og ungdomsarbeid)


DIREKTE TIL KONTO
Pengar kan setjast direkte inn på konto til Eidfjord sokneråd.
Ktnr. 3450 10 72585 (Må merkjast barne- og ungdomsarbeid)

FAST OVERFØRING
Dette er ei ordning mellom deg og banken din der det fast vert trekt eit bestemt beløp frå din bankkonto. Beløpet og kor lenge avtalen skal gjelda bestemmer du.


SKATTEFRÅDRAG:
Det vert gjeve skattefrådrag for gåver til kyrkjelydar / menighetar på beløp over 500,- og opptil kr 25.000 kroner

Ønsker du meir informasjon:
Ring kyrkjekontoret 53 66 52 51

Andakt på bygdaheimen
Ta ein glytt på siste nytt